ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοτόπου https://www.publichealthcongress.gr/ καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία) και των προσφερομένων υπηρεσιών και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.


Η συνέχιση της περιήγησης από μέρους σας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η παρούσα ιστοσελίδα, www.publichealthcongress.gr, προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικές με το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024 (εφεξής καλούμενο «Συνέδριο»).

Η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) (εφεξής καλούμενη «Φορέας») είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196 A, Τ.Κ. 11521. Ο Φορέας διοργανώνει το Συνέδριο σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής.

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MINDVIEW» και αριθμό ΓΕΜΗ 125775101000 που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής, οδός Μουσών αρ. 59, ΑΦΜ 800498684 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (εφεξής καλούμενη «Διαχειριστής»).

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τους ομιλητές και τον χώρο διεξαγωγής. Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα παρουσιάζει τις ομιλίες και φωτογραφικό υλικό από τα πεπραγμένα.

Η ιστοσελίδα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Οnline υποβολή περιλήψεων προς παρουσίαση στο Συνέδριο
  • Online αγορά εγγραφής για συμμετοχή στο Συνέδριο και στα προσυνεδριακά φροντιστήρια
  • Online εγγραφή στο ηλεκτρονικό newsletter του Συνεδρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα συνδέεται με τρίτους παρόχους για τις εξής υπηρεσίες:

  • Εγγραφές και υποβολή περιλήψεων
  • Ζωντανή αναμετάδοση (live-streaming) του Συνεδρίου

 

Ο Φορέας δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους μέσω της ιστοσελίδας (live streaming, κ.α.). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Συνεδρίου που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Φορέα και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο Φορέας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του Συνεδρίου διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση, κατά την κρίση του Φορέα. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η μερική αναπαραγωγή του, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα κείμενα των ομιλητών απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Τα λοιπά κείμενα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοτόπου του Συνεδρίου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου του Συνεδρίου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στη διεύθυνση info@publichealthcongress.gr 

Αποτελεί ευθύνη κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου και κυρίως όσων υποβάλλουν περιλήψεις ή άλλο υλικό η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση, όπως π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring), κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού του ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα.

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Συνέδριο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

Ο Φορέας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ο Φορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για τη διευκόλυνση του κοινού.

Ο Φορέας δεν ελέγχει, ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (βλ. υπηρεσίες τρίτων).

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ανήλικοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ιστοτόπου θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του ιστοτόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επισκεφθείτε την ενότητα πολιτική απορρήτου. 

Online Υποβολή Περιλήψεων

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Περιλήψεις που αποστέλλονται με e-mail ή με fax, δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι τρόποι παρουσίασης είναι δύο: Α. Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster) και Β. Ελεύθερη Ανακοίνωση.
Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τελικό τρόπο παρουσίασης της εργασίας, κατόπιν αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας μέσω e-mail. Απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός (1) εκ των συγγραφέων. Με τον προσωπικό κωδικό (password) οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν επιπλέον εργασίες. Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο e-mail των χρηστών της “Βεβαίωσης παραλαβής”.

Τα πνευματικά δικαιώματα των περιλήψεων ανήκουν στους συγγραφείς που υποβάλλουν περίληψη και παραμένουν κύριοι των πνευματικών δικαιωμάτων και της αντίστοιχης ευθύνης και μετά την υποβολή. 

Online Αγορά Εγγραφών στο Συνέδριο

Η εγγραφή μέσω του Ιστοτόπου του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα εξής:

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Διαλείμματα καφέ
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

 

Τρόποι Εγγραφής

Οι προεγγραφές και οι εγγραφές γίνονται μέσω του ιστοτόπου. Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντιτίμου εγγραφής.

Για να επωφεληθεί κάποιος από το μειωμένο κόστος εγγραφής, η καταβολή του αντιτίμου για το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της 1ης περιόδου προεγγραφών. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης της οφειλής έως την ανωτέρω ημερομηνία, το κόστος εγγραφής μεταφέρεται αυτόματα στη δεύτερη και ακριβότερη κατηγορία.

 

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της εγγραφής, μπορεί να γίνει αποκλειστικά με πιστωτική κάρτα.

 

Ακυρωτική Πολιτική

Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφλησή της. Το αντίτιμο της συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται. 

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του Συνεδρίου μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμπληρώνοντας στη σχετική αίτηση το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (“email”). Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt-in, opt-out). Κάθε παραλήπτης του newsletter, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί, πατώντας στην ένδειξη “Unsubscribe” που βρίσκεται στο κάτω μέρος του newsletter μας. Τονίζεται ότι δυνατότητα διαγραφής παρέχεται σε κάθε newsletter που σας αποστέλλει το Συνέδριο.

Τα e-mail των χρηστών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή ζητηθείσας υπηρεσίας και κατ’ επέκταση για τον σκοπό της προώθησης πληροφοριών που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletter τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συνεδρίου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Συνέδριο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

Υπερσυνδέσεις προς τρίτους (Hyperlinks)

Ο Ιστότοπος και τα ενημερωτικά μας δελτία δύναται να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks) και εν γένει αναφορές (από κοινού οι “σύνδεσμοι”) σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού ‘διαδικτυακοί τόποι τρίτων’), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει σε εμάς. Τέτοιοι σύνδεσμοι σας παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι εκφεύγουν του δικού μας ελέγχου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων, καθώς και εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και των οποίων η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς επεξεργασίας.

Ο Φορέας δεν εγγυάται, δεν υπόσχεται, ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή ενημερότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους, για την ποιότητα των υπηρεσιών τους ή για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς. Σας καλούμε να είσαστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους και πολιτικές (απορρήτου, cookies) που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας. 

Φόρμα Επικοινωνίας

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του Συνεδρίου μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Επικοινωνίας», συμπληρώνοντας στο σχετικά πεδία το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (“email”), προκειμένου να υποβάλετε τα ερωτήματά σας σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων, τις δραστηριότητες των χορηγών και άλλων θεμάτων που άπτονται της διοργάνωσης και διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Τα e-mail των χρηστών της ανωτέρω υπηρεσίας δεν αποθηκεύονται, δεν υφίστανται επεξεργασία και δεν δημοσιοποιούνται, η δε τήρησή τους διαρκεί αποκλειστικώς για τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να ικανοποιηθεί ο σκοπός χορήγησής τους.


Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2024